Våra villkor

Dessa allmänna villkor gäller för Spirecta AB med org. nr. 556799-0303 (nedan benämnt “Spirecta”) avseende information och tjänster relaterade till nyhetsbrevet.

Genom att skapa ett konto godkänner du nedanstående allmänna villkor.

Om tjänsten

Tjänsten i form av ett ekonomiverktyg drivs av Spirecta AB. Syftet med tjänsten är att hjälpa dig att få bättre kontroll på din privatekonomi, dina tillgångar och investeringar.

Dessa allmänna villkor gäller både för hemsidan, nyhetsbreven, digitala frågestunder samt andra relaterade produkter och tjänster som tillhandahålls av Spirecta.

Spirecta är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som samlas in på webbplatsen. Det gäller även personuppgifter som samlas in vid för att kunna genomföra tjänsten.

Användning av tjänsten

Du ansvarar ensamt för de åtgärder som du vidtar vid användandet av tjänsterna och webbplatsen.

Genom att acceptera dessa allmänna villkor medger du att hålla Spirecta skadelös för krav som tredje man riktar mot Spirecta på grund av din användning av tjänsten.

Vidare medger du att ersätta Spirecta för samtliga förluster och skador, vare sig direkta eller indirekta, som åsamkas Spirecta genom ditt handlande i strid med dessa villkor.

Spirecta lämnar inga garantier avseende tjänsternas eller webbplatsens funktionalitet, tillgänglighet, kvalitet, säkerhet och användbarhet eller för publicerat materials riktighet.

Spirecta förbehåller sig att säga upp en prenumeration utan att behöva motivera uppsägningen av tjänsten. Hela prenumerationsavgiften för den innevarande perioden kommer då att återbetalas om inte uppsägningen sker till följd av ett villkorsbrott.

Spirecta ansvarar inte för obehörig åtkomst eller ändring av material som publicerats på webbplatsen. Vidare ansvarar Spirecta inte för handlingar som är brottsliga eller som utgör intrång i tredje mans immateriella rättigheter, vilka sker genom användning av tjänsten eller hemsidan.

Immateriella rättigheter

Alla immateriella rättigheter, t.ex. upphovsrätt, varumärkesrätt, databasskydd m.m. vilka är hänförliga till hemsidan, nyhetsbrevet eller dess tjänster och produkter tillhör Spirecta.

Du har inte rätt att ändra, kopiera, visa, publicera, reproducera, sända eller på annat sätt vidaredistribuera verk som härleds från eller utgör en del av Spirectas tjänster, produkter eller utformning av dess webbplats.

Behandling av personuppgifter

Spirecta kommer att hantera dina personuppgifter. Spirecta samlar inte in och lagrar upplysningar om betalningsmedel.

Ändamålet med insamlingen av personuppgifter är att kunna ge tillgång till våra produkter och tjänster, sända relevant information och kunna ta kontakt för att erbjuda produkter och tjänster.

Informationen som inhämtats genom formulär lagras i vårt databas och hos eventuella underleverantörer såsom t.ex. MailChimp för nyhetsbrev.

Som användare av Spirecta, har du rätt till att kräva insyn i behandlingen av personuppgifter. Du kan också kräva korrigeringar, begränsningar eller borttagande av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen och GDPR.

När behandlingen av personuppgifter är baserad på samtycke, kan du närsomhelst ta samtycket tillbaka. Om du tror att Spirecta inte har uppfyllt dina rättigheter enligt personuppgiftslagen, har du rätt att överklaga till den aktuella tillsynsmyndigheten. Detta görs genom att skicka ett klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter finns på: http://www.datainspektionen.se

Överföring av personuppgifter

Personuppgifter och andra uppgifter som du registrerar på Spirecta överförs INTE till tredje part. Däremot kan Spirecta använda underleverantörer för att leverera hela eller delar av webbplatsen och dess relaterade tjänster och produkter. Sådana underleverantörer kan behandla personuppgifter å Spirectas vägnar.

Kontaktuppgifter hittar du längst ner i dessa allmänna villkor. Vi sparar inte personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för insamlandet enligt dessa villkor.

Vi använder oss av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Spirecta kan dock aldrig garantera 100 % säkerhet för de uppgifter som du registrerar hos oss.

Priset för tjänsten

Priset för 12 månaders prenumeration från dagens datum är 1 500 kr inkl. moms vilket motsvarar 1 200 kr exkl. moms. Priset för löpande månadsprenumeration är 150 kr inkl. moms eller 120 kr exkl. moms.

30 dagars öppet köp

Nya kunder har 30 dagars öppet köp där de får en 100 procent tillbaka garanti. Pengarna återförs antingen till deras kort eller till deras konto beroende på vad som är tekniskt möjligt. En återbetalning kan ta mellan 0 – 10 arbetsdagar.

Ansvarsbegränsning

Samtliga åsikter, analyser och all annan information som lämnas i Spirectas tjänster lämnas uteslutande i informationssyfte och för allmän spridning. Informationen ska under inga förhållanden användas eller betraktas som individuell rådgivning.

Informationen är baserad på källor, uppgifter och expertis som Spirecta bedömer vara tillförlitlig. Spirecta kan dock aldrig garantera riktigheten i informationen och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad.

Framåtblickande analyser m.m. baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka alltid innehåller osäkerhet och bör användas med försiktighet. Informationen är uteslutande avsedd för läsare i Sverige.

Syftet är att ge allmän information till användare av Spirectas tjänst. Informationen ska under inga omständigheter anses utgöra ett personligt investeringsråd eller personlig rekommendation och det finns inget uppdragsförhållande mellan Spirecta och mottagaren gällande finansiell rådgivning eller liknande.

För undvikande av tvivel noteras att Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter eller annan liknande lagstiftning alltså inte äger tillämpning på information i Spirectas produkter eller tjänster.

Användaren bör inhämta råd från andra rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. Spirecta påminner läsaren om att handel med värdepapper är förknippad med risker.

En investering kan exempelvis såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte heller någon garanti för framtida avkastning.

Spirectas sammanlagda skadeståndsskyldighet för skadestånd till följd av skada genom användning av tjänsten uppgår till maximalt summan av de senaste 12 månadernas erlagda betalningar för tjänsten. För undvikande av missförstånd: maximalt 1 500 kr inkl. moms.

Spirecta frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser och övrig information som härrör från användandet av Spirectas tjänster.

Krav med anledning av vad som stadgas härunder ska framställas skriftligen till Spirecta inom trettio (30) dagar efter att skada anses (eller rimligen kan anses) ha uppkommit. 

Tvist

Tvister uppkomna i samband med dessa allmänna villkor eller användningen av Spirecta ska avgöras av svensk domstol. Allmänna villkoren ska tolkas eller tillämpas enligt svensk lag, utan dess tillämpning av regler om lagvalskonflikter.

Kontakt

Om du har några frågor kan du kontakta oss per e-post eller brev enligt nedan:

Företag: Spirecta AB
Organisationsnummer: 556799-0303
E-postadress: support@spirecta.se

Din digitala verktygslåda för en harmonisk ekonomi